ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

நேபால் இராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதி விமானப்படை தளபதியூடன் சந்திப்பார்

Published on: 2018-01-19 15:57:54
நேபால் இராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதி விமானப்படை தளபதியூடன் சந்திப்பார்
இலங்கையின் விஜயத்தின் உள்ள நேபால் இராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதி ஜெனரல் ராஜேந்திர செட்ரி அவர்கள் 2018 ஆம் ஆன்டு  ஜனுவர் மாதம் 18 ஆம் திகதி இலங்கை விமானப்படை தலைமையகத்தில் விமானப்படை தளபதி எயார் மாஷல் கபில ஜயம்பதியூடன் சந்திப்பார்கள்.

இலங்கை விமானப்படைத் கொழும்பு முகாமில் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமோடோர் வருன குணவர்தன அவர்களினாள் நேபால் இராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதி ஜெனரல் ராஜேந்திர செட்ரி அவர்கள் தி  வரவேற்றார்கள்.

கூடுதலாக  நேபால் இராணுவத்தின் தலைமைத் தளபதி ஜெனரல் ராஜேந்திர செட்ரி அவர்கள்  இலங்கை விமானப்படைத் தளபதி மற்றும் விமானப்படை வாரிய நிர்வாகத்தின் உறுப்பினர்களுடன் சந்தித்தார். மேலும் விமானப்படை தளபதியுடனான உடன்படிக்கைகளை பரிமாறினார்கள்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.