ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படையின் ஏற்பாடுள்ள பிக்கல் பந்து சம்பியன்ஷிப்

Published on: 2018-01-23 08:33:36
இலங்கை விமானப்படையின் ஏற்பாடுள்ள பிக்கல் பந்து சம்பியன்ஷிப்
இலங்கை விமானப்படையின் முதலாவது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பிக்கல் பந்து சம்பியன்ஷிப் 2018 ஆம்ஆன்டு  ஜனவரி 18 ஆம் திகதி இலங்கை விமானப்படை சுகாதார முகாமைத்துவ வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

விமானப்படை உடல் பயிற்சி பயிற்சியாளர்கள் மற்றும்  விமானப்படை உருப்பினர்களும் இந்த போட்டிகளுக்காக  கழந்துகொன்டார்கள்.

 அசேல  ஜயம்பதி அவர்களின் விமானப்படைக்கு  விளையாட்டாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.