ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தலைமையகம் மற்றும் கொழும்பு முகாமில் வருடாந்த நட்பு கூட்டம் மற்றும் குழந்தைகள் கட்சி.

Published on: 2018-01-23 10:49:13
விமானப்படை தலைமையகம் மற்றும் கொழும்பு முகாமில் வருடாந்த நட்பு கூட்டம் மற்றும் குழந்தைகள் கட்சி.
விமானப்படை தலைமையகம் மற்றும் கொழும்பு முகாமில் வருடாந்த நட்பு கூட்டம் மற்றும் குழந்தைகள் கட்சி  2018 ஜநவரி மாதம் 19 ஆம் திகதி கொழும்பு ரைப்பல் கிரின் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.இதற்காக  விமானப்படை தலைமையகம் மற்றும் கொழும்பு முகாமில் சேவையாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் குடும்ப உருப்பினர்கள் கழந்துகொன்டார்கள்.

விமானப்படை தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி மற்றும் விமானப்படை சேவா வணிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி அநோமா ஜயம்பதி இன் நிகழ்வூக்காக  பிரதம விருத்தினார்க கழந்துகொன்டார்கள்.விமானப்படை கொழும்பு முகாமில் கட்டளை அதிகாரி ஏர் கொமடோர் வருன குனவர்தனவின் விமானப்படை தளபதி வரவேற்றார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.