ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கால்பந்து உலக கிண்ண பார்க்க விழாவூக்கு விமானப்படை தளபதி கலந்துகொள்ளகிறார்கள்

Published on: 2018-01-29 12:22:18
கால்பந்து உலக கிண்ண பார்க்க விழாவூக்கு விமானப்படை தளபதி கலந்துகொள்ளகிறார்கள்
கோகோ கோலா நிறுவனம் 2018 ஆம் ஆண்டு உலகக் கிண்ண உலகிற்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகின்றது.

2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 23 ஆம் தேதி ஷாங்க்ரி லா ஹோட்டலில்  நடத்து செய்யப்பட்ட உலககிண்ண  பார்க்க விழாவூக்கு விமானப்படை தலபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் கலந்துகொன்டார்கள்.


  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.