ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

NSSF ஸ்கீட் நெஷனல் சம்பியன்ஷிப் 2017

Published on: 2018-01-29 12:28:22
NSSF  ஸ்கீட் நெஷனல் சம்பியன்ஷிப் 2017
 ஸ்கீட் நெஷனல் சம்பியன்ஷிப் 2017 பயாகல  கெலெ டாகட் சுடிங் ரேந்ஜ்வில் 2017 அக்டோபர் 06 ஆம் திகதி இருந்து 08 அம் திகதி வரை நடத்தப்பட்டது.

இங்கு இலங்கை விமானப்படை விரர்கள் இரண்டு தங்கம் ஒரு வெள்ளி பதக்கங்கள் வென்றார்கள்.இதற்காக 50 பேர் விழையாட்டு வீரர்கள் கழந்துகொன்டார்கள்.

விருது வழங்கும் விழா 2018 ஜனவரி மாதம் 23 ஆம் திகதி கொழும்பிலுள்ள டொரிங்டன் சதுக்கத்தில் விளையாட்டு அமைச்சக ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்றது.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.