ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படைக்கு ரப்பர் கலப்பு மெத்தை தயாரிப்புகள் பிரிவூ மற்றும் காகிதம் மறுசுழற்சிப் பிரிவூ

Published on: 2018-01-29 12:31:48
விமானப்படைக்கு ரப்பர் கலப்பு  மெத்தை தயாரிப்புகள் பிரிவூ மற்றும் காகிதம் மறுசுழற்சிப் பிரிவூ
விமானப்படை கடுநாயக முகாம் வளகத்தில் பதிதாக கட்டப்பட்ட  ரப்பர் கலப்பு  மெத்தை தயாரிப்புகள் பிரிவூ மற்றும் காகிதம் மறுசுழற்சிப் பிரிவூ விமானப்படை தலபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களின் சிறந்து வைத்தார்கள்.

இந்த உற்பத்தி வரிகளை நிறுவியதன் மூலம் இலங்கை விமானப்படை  தேவைகளுக்காக ரப்பர் பூசிய மெத்தைகளையும் காகிதத்தையும் உற்பத்தி செய்ய விரும்புகிறார்.இதற்காக விமானப்படைத் தலைமைத் பிரதி பிரதானி ஏர் வயிஸ் மாஷல் மொஹான் சொய்சா  விமானப்படை வாரிய உறுப்பினர்  அதிகாரிகள் மற்றும் பிற அணிகளும் கலந்து கொண்டனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.