ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தளபதி டிராபி கொல்ப் போட்டி – 2018

Published on: 2018-01-29 12:37:16
விமானப்படை தளபதி டிராபி கொல்ப் போட்டி – 2018
இலங்கை விமானப்படை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தளபதி டிராபி கொல்ப் போட்டி 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 27 ஆம் திகதி விமானப்படை சீனா பே ஈகிள்ஸ் கோல்ப் லின்க்ஸ்யில் நடைபெற்றது.

'ஹெண்டிகெப் ருல்ஸ்'' கீழ் ஆற்றிய போட்டியில் அனைவருக்கும் பொருந்தும் அறுபது ஆர்வத்துடன் கோல்ப் பங்கு கொண்டு 0830 மணிக்கு துவங்கியது.

விருதுகளை அதே நாள் மாலையில் ஈகிள்ஸ் 'கோல்ப்  இணைப்புகள் உள்ள 'பே விவூ' உணவகம் நடந்த ஒரு காலா விருதுகள் இரவில் வழங்கப்பட்டது. விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல்கபில ஜயம்பதி  இணைப்புகள் மற்றும் நடவடிக்கை கால்ப் பார்க்க மற்றும் விருதுகளை விட்டு கொடுக்க  உடனிருந்தார்.

விமானப்படை தலைமைத் தகபதி எயார் வைஸ் மார்ஷல் டி.எல்.எஸ். டயஸ் அவர்கள் மற்றும் விமானப்படை பனிப்பாளர்கள் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் இதற்காக  பங்கேற்றார்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.