ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

வருடாந்திர கட்டுப்பாட்டு தலைவர்களின் பயிற்சி முகாமில் வான் சாரகச் சிறுவர்கள் தங்கள் திறமையைக் காட்டுகின்றன

Published on: 2018-02-03 12:10:32
வருடாந்திர கட்டுப்பாட்டு தலைவர்களின் பயிற்சி முகாமில் வான் சாரகச் சிறுவர்கள் தங்கள் திறமையைக் காட்டுகின்றன
இலங்கை விமானப்படை சாரனச் சிறுவர் அணி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வருடாந்த வழிகாட்டல் சாரணர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  2018 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 26 ஆம் திகதிலிருந்து 28 ஆம் திகதி வரை கொக்கல விமானப்படை முகாமின் நடைபெற்றது.

ஏறக்குறைய 87 வான் சாரணர் சிறுவர்கள் மற்றும் 30 வான் சாரணர் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.