ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

70 ஆவது சுதந்திர தின அணிவகுப்பின் ஒத்திகைகள்

Published on: 2018-02-05 17:07:08
70 ஆவது சுதந்திர தின அணிவகுப்பின் ஒத்திகைகள்
70 ஆவது சுதந்திர தின அணிவகுப்பு 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 04 ஆம் திகதி காலி முகத்திடலில் நடைபெறும். இதற்காக விமானப்படை அணிவகுப்பு அதிகாரிகள் 47 பேர்கள்  மற்றும் விமானப்படை வீரர்கள் மற்றும் வீராங்களைகள் 867  பேர்கள்  கலந்து கொண்ட  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த அணிவகுப்பில் 2017 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி ஒத்திகைக்காக விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்களும் கலந்த கொண்டார்கள்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.