ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல. 03 ஆவது வான் பாதுகாப்பு ரேடார் பிரிவூ 11 ஆவது ஆண்டு விழா கொண்டாடுகிறது

Published on: 2018-02-05 17:13:02
இல. 03 ஆவது வான் பாதுகாப்பு ரேடார் பிரிவூ 11 ஆவது ஆண்டு விழா கொண்டாடுகிறது
வீரவில விமானப்படை முகாமின் இல. 03 ஆவது வான் பாதுகாப்பு ரேடார் பிரிவூ 11 ஆவது  ஆண்டு விழா 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி கட்டளை அதிகாரி ஸ்கொட்ரன் லீடர் ஏ.எம்.வய்.சி. டி சில்வா அவர்களின் தலமையில் கொண்டாடுகிறது.

இல. 03 வான் பாதுகாப்பு ரேடார் பிரிவில் அதிகாரிகள் பங்கு கொண்டு "நெனசரன" சிறுவர் அபிவிருத்தி மையத்தில் ஒரு சிரமதானம் ஒன்று 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 26 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வூக்கு  பிரதம அதிதியாக வீரவில விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி குருப் கெப்டன் டி.ஆர்.ஏ.பி. வரகாங்க அவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.