ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தியதலாவ விமானப்படை முகாமின் சமூக சேவை திட்டம் ஒன்று

Published on: 2018-02-05 17:16:25
தியதலாவ விமானப்படை முகாமின் சமூக சேவை திட்டம் ஒன்று
இலங்கை விமானப்படையின் 67 வது ஆண்டு நிறைவுக்கு உடன் நிகழ்கிற  தியத்தலாவ விமானப்படை முகாமினால் ஹப்புதலை தம்ழ் மத்திய மகா வித்தியாலயம் அருகில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பஸ் தரிப்பிடம் 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி திறக்கப்பட்டது.

ஹப்புதலை தம்ழ் மத்திய மகா வித்தியாலயயத்தில் அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஒஐங்கமைக்கப்பட்ட் இந்த விழாவூக்கு தியதலாவ விமானப்படை போர் பயிற்சி பள்ளியில்டி கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் டப்.டப். பி.டி. பிரனாந்து அவர்கள் மற்றும் முனாமின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.