ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கையின் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் விமானப்படை தளபதி சந்திப்பு

Published on: 2018-02-05 17:19:00
இலங்கையின் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் விமானப்படை  தளபதி சந்திப்பு
இலங்கையின் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் கர்னல் கெமல் கர்மான் அவர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவாரி மாதம் 01 ஆம் திகதி விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் அவர்கள் சந்த்தார்.

பரஸ்பர வட்டி விஷயங்களில் கலந்துரையாடலுக்கு பின்னர் விமானப்படை தளபதி மற்றும் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் நிணைவூ பரிசு பரிமாறிக்கிரது.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.