ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவினால் சக்கர நாற்காலிகளை வழங்குகின்றது

Published on: 2018-02-05 17:21:17
விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவினால் சக்கர நாற்காலிகளை வழங்குகின்றது
விமானப்படை  தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி மற்றும் விமானப்படை  சேவா வனிதா  பிரிவின் தலைவி திருமதி அனோமா ஜெயம்பதியின்  தலைமையில் சக்கர நாற்காலிகள் வழங்கும் விழா ஒண்று 2018 ஆம் அன்டு பெப்ரவரி மாதம் 02 ஆம் திகதி விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவினரில் நடைபெற்றது. இந்த நன்கொடை LOLC PLC நிறுவனம் வழங்கப்பட்டது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.