ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சி.ஐ.எஸ்.எம். திகதி மெரதன் – 2018

Published on: 2018-02-19 13:05:46
சி.ஐ.எஸ்.எம். திகதி மெரதன் – 2018
சர்வதேச இராணுவ விளையாட்டு கவுன்சில் (CISM) திகதி மெரதன் கொழும்பு காலி முகத்திலிருந்து கொழும்பு 02 இல் உள்ள பாதுகாப்பு கல்லுரி வரை 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 18 ஆம் திகதி  காலை சென்றதுடன் பாதுகாப்பு செயலாளரான திரு கபில வைத்தியரத்ன அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார்.

மேலும், பாதுகாப்பு பதவிநிலைப் பிரதானியான அட்மிரல் ரவீந்திர சி. விஜயகுணரட்ன , இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மஹேஷ் சேனானாயக்க அவர்கள் மற்றும் விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் , கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரால் சிறிமெவன் ரனசிங்க அவர்கள் மற்றும் முப்படை சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள். 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.