ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கொழும்பு முகாமின் விளையாட்டு விருது வழங்கப்பட்ட விழா

Published on: 2018-02-22 11:21:18
கொழும்பு முகாமின் விளையாட்டு விருது வழங்கப்பட்ட  விழா
கொழும்பு முகாமின் விளையாட்டு விருது வழங்கப்பட்ட  விழா விமானப்படை தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் தலைமையில் 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ருவரி மாதம் 19 ஆம் திகதி ரைப்பில் கிரின் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இதற்காக விமானப்படை மேலான்மை சபை பிரதானி ஏர் வயிஸ் மாஷல் சுமங்கல டயஸ் மேலான்மை சபை உருப்பினர்களும் விமானப்படை கொழும்பு முகாமின் கட்டளை அதிகாரி ஏர் கொமடோ வருன குனவர்தன மற்றும்  கொழும்பு முகாமின் அதிகாரிகளும் அங்கத்தவர்களும் கழந்துகொன்டார்கள்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.