ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படையின் 67 ஆவது ஆண்டு நிறைவூ விழா மற்றும் 'குவன் ஹமுடா பாபெதி சவாரியா' சம்பந்தமாக ஒரு ஊடக விவாதம்

Published on: 2018-02-23 11:22:56
இலங்கை விமானப்படையின் 67 ஆவது ஆண்டு நிறைவூ விழா  மற்றும் 'குவன் ஹமுடா பாபெதி  சவாரியா'   சம்பந்தமாக  ஒரு ஊடக விவாதம்
இலங்கை விமானப்படையின் 67 ஆவது ஆண்டு நிறைவூ விழா டெட்டு 2018  மற்றும் 19 வது 'குவன் ஹமுதா பாபெதி  சவாரியா'   சம்பந்தமாக  ஒரு ஊடக விவாதம் 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ருவரி 22 ஆம் திகதி விமானப்படை தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது.

இலங்கை விமானப்படை தனது 67 வது ஆண்டு நிறைவூ கண்காட்சி மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2018 மார்ச் மாதம் 03 ஆம் திகதிலிருந்து 05 ஆம் திகதி வரை விமானப்படை அம்பாறை முகாமில் நடத்தப்படும்.

விமானப்படையின்  67 வது ஆண்டுவிழாவுடன் தொடர்ச்சியாக 19 ஆவது ஆண்டிற்கான குவன் ஹமுதா பாபெதி சவாரிய மார்ச் மாதம் 02 03 04 ஆம் திகதிகளிள் நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இதற்காக விமானப்படை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் கழந்துகொன்டார்கள்.


  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.