ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இரணைமடு விமானப்படை முகாமின் ஏ.டி.ஜி.டி.எஸ். 05 வது ஆண்டு நிறைவூ கொண்டாடுகிறது

Published on: 2018-03-03 06:33:39
இரணைமடு விமானப்படை முகாமின் ஏ.டி.ஜி.டி.எஸ். 05 வது ஆண்டு நிறைவூ கொண்டாடுகிறது
இரணைமடு விமானப்படை முகாமின் வான் பாதுகாப்பு பயிற்சி பள்ளியில் ஏ.டி.ஜி.டி.எஸ். 05 வது ஆண்டு நிறைவூ விழா 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 24 ஆம் திகதி கொண்டாடுகிறது.

இந்த நாள் குறிக்கும் பார்வையில் ஒரு தானம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் இரணைமடு விமானப்படை முகாமின் அதிகாரிகள் மற்றும் விமானப்படை வீரர்கள் இந் நிகழ்வூக்கு கலந்து கொண்டனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.