ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

02 வது கண்டி சிக்ஸ் ஹாக்கி சம்பியன்ஷிப் 2018

Published on: 2018-03-03 06:39:30
02 வது கண்டி சிக்ஸ் ஹாக்கி சம்பியன்ஷிப் 2018
விமானப்படை ஆண்கள் மற்றும் மகளிர் ஹாக்கி அணிகள் 02 வது கண்டி சிக்ஸ் ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் வெற்றி பெற்றது. இந்த  ஹாக்கி போட்டி 2018 ஆம் ஆன்டு  பெப்ரவரி மாதம் 28 திகதி மற்றும்  29 ஆம் திகதி  திகதியில்  பேராதெனிய பல்கலைக்கழக மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த சம்பியன்ஷிப்  கண்டி மாவட்ட ஹாக்கி சங்கம் மற்றும் சசிதாதேவி  ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

சிறந்த ஆண்கள் வீரங்கள்  
சாஜன் பெரேரா கே.எஸ்.எஸ்.

சிறந்த பெண்கள் வீரங்கள்
 
 எல்.ஏ.சீ  ஜோன்ஸ் எஸ்.எஸ்.

சிறந்த ஆண்கள் கோல் கீபர்

 கோப்ரல் ரத்னசிரி சி.எம்.டி.டி.

சிறந்த பெண்கள் கோல் கீபர்

 எல்.ஏ.சீ  சிரிவர்தன எம்.சி.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.