ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

களனி ரஜ மகா விஹாரை பிச்ச மல் பூஜைக்கு விமானப்படை தளபதி கலந்து கொண்டார்

Published on: 2018-03-06 06:14:47
களனி ரஜ மகா விஹாரை  பிச்ச மல்  பூஜைக்கு  விமானப்படை தளபதி கலந்து கொண்டார்
கொழும்பு விமானப்படை முகாமின்  கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் வருன குனவர்தன அவர்கலினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பிச்ச மல்  பூஜைக்கு  2018  ஆம் ஆணடு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதி விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் கலந்து கொண்டார்.

மேலும் விமானப்படை தலமை அதிகாரி எயார் வைஸ் மார்ஷல் சுமங்கல  டயஸ் அவர்கள் , விமானப்படை பனிப்பாளர்கள் மற்றும் விமானப்படை அதிகாரிகள் , விமானப்படை வீரர்கள் மற்றும்  அவர்களின்  குடும்பங்களின்  உருப்பினர்கள் பிச்ச மல்  பூஜைக்கு  கலந்து கொண்டனர்


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.