ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை 67 வது ஆண்டு நிறைவு கொண்டாடுகிறது

Published on: 2018-03-06 06:19:42
விமானப்படை 67 வது ஆண்டு நிறைவு கொண்டாடுகிறது
இலங்கை விமானப்படையின் 67 வது ஆண்டு நிறைவு விழா 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 02 ஆம் திகதி விமானப்படை முகாங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது.

2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச்  மாதம் 02 ஆம் திகதி காலை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்களின் தலமையில் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. பின்னர் விமானப்படைத் தளபதி விமானப்படை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அவரது வாழ்த்துக்களை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னர் கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் ரயிபல் கீன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற விளையாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான விமானபடபடை தளபதி கலந்து கொண்டார்கள். மேலும் அதற்காக கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் வருன குனவர்தன   மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.