ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

அம்பாறை விமானப்படை முகாமின் புதிதாக கட்டப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் விடுமுறை விடுப்பு திறந்து வைத்தார்

Published on: 2018-03-06 11:13:00
அம்பாறை விமானப்படை முகாமின் புதிதாக கட்டப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் விடுமுறை விடுப்பு திறந்து வைத்தார்
அம்பாறை விமானப்படை முகாமின் புதிதாக கட்டப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் விடுமுறை விடுப்பு  விமானப்படை தளபதி எயார் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் தலைமையில் 2018 ஆம் ஆன்டு மார்ச் மாதம் 03 ஆம் திகதி திறந்து வைத்தார். விடுமுறை இல்லத்தில் 3 முழுமையாக ஏற்றப்பட்ட ஏர் கட்டப்பட்ட ஆடம்பர படுக்கையறை அறைகளை உள்ளடக்கிய குளியல் அறைகள் உள்ளடங்கியது.

விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி அனோமா ஜயம்பதி அவர்கள் , அம்பாறை விமானப்படை முகாமின கட்டளை அதிகாரி குருப் கெப்டன் எச்.டப்.ஆர். சந்திம அவர்கள் மற்றும் முகாமின் அதிகாரிகள் , விமானப்படை வீரர்கள் இந் நிகழ்வூக்கு கலந்து கொண்டனர்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.