ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமாணப்படை கண்காச்சி பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் திறந்து வைக்கப்பட்டது

Published on: 2018-03-06 11:24:26
இலங்கை விமாணப்படை கண்காச்சி  பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் திறந்து வைக்கப்பட்டது
இலங்கை விமானப்படை 67 வது ஆண்டு விழா கண்காச்சி பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் திரு கபில வைத்தியரத்ன அவர்களின்  மற்றும் விமாணப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களின் தலமையில்  2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 03 ஆம் திகதி அம்பாறை விமானப்படை நிலையத்தில்  சிறந்து வைத்தார்.

67 வது ஆண்டுவிழா கண்காட்சி 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 05 ஆம் திகதி வரை நடைபெற்றேன். இங்கு குழந்தைகளுக்காக விளையாட பகுதியில் வெளிப்படுத்தவும். இங்கே நீங்கள் பார்க்க மிகவும் பெயரளவில் இலங்கை விமானப்படை போர் மற்றும் பிற வான் சொத்துக்களை  சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.