ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கொழும்பு விமானப்படை தளம் 2018 ம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த வீதி ஓட்ட போட்டியில் முதல் இடம்

Published on: 2018-11-10 10:06:50
கொழும்பு  விமானப்படை தளம் 2018 ம் ஆண்டுக்கான  வருடாந்த வீதி ஓட்ட போட்டியில் முதல் இடம்
இலங்கை விமனப்படையினால்  விளையாட்டு பிரிவினால் ஏட்பாடு செய்யப்பட்ட ஆண்  பெண் இருவருக்குமான  வாத்தி ஓட்ட போட்டி கடந்த 2018 நவம்பர் 03 ம் திகதி  கொழும்பு  ரைஃபிள் கிரீன் மைதானத்தில்  ஆரம்பிக்கபட்டது  இந்த நிகழ்வில்  விமானப்படையை  சேர்ந்த  சுமார் 300 வீர வீராங்கனைகள் களந்து கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்வில் இலங்கை விமானப்படையின்  தளபதி  எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்கள் பிரதம அதிதியாக களந்து கொண்டார்  மற்றும் விமானப்படையின் உயர் பீட  தலைமை அதிகாரி எயார் வைஸ் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்களும்.  

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.