ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

2019 ம் ஆண்டு விமானப்படை டேக்வாண்டோ இடைநிலை போட்டி.

Published on: 2019-09-12 11:56:52
2019 ம் ஆண்டு விமானப்படை  டேக்வாண்டோ  இடைநிலை  போட்டி.
விமானப்படை  தளங்களுக்கிடையிலான  இடை நிலை  2019 ம் ஆண்டுக்கான டேக்வாண்டோ  போட்டிகள்  கடந்த 2019 ஆகஸ்ட்  28ம் திகதி  கட்டுநாயக்க விமானப்படை தளத்தில்  இடம்பெற்றது.

இந்த போட்டிகளில்  கொழும்பு  மற்றும் தியத்தலாவ  விமானப்படை தளங்கள் முறையே ஆண் பெண் பிரிவில்  வெற்றி பெற்றது.

இரண்டாம் இடத்தை  கட்டுநாயக்க மற்றும் ஏக்கல  விமானப்படை  தளங்கள்  முறையே  ஆண் பெண் பிரிவில் பெற்றுக்கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்வில் பிரதான அதிதியாக  விமானப்படை  வழங்கல்  பிரிவின் பணிப்பாளர் எயார் வைஸ் மார்ஷல் வீரசிங்க அவர்கள் கலந்துகொண்டார்  மேலும் விமானப்படை டேக்வாண்டோ போட்டிகளின் தலைவர்  எயார் வைஸ் மார்ஷல் சமரசிங்க மற்றும் அதிகாரிகள் படைவீரர்கள்    கலந்துகொண்டனர்.

மேலும்  விசேட பதக்கம் பெற்றவர்களின் பெயர் விபரங்களை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கவும்
 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.