ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல 02 விமான போக்குவரத்து படைப்பிரிவின் 62வது வருட நினைவுதினம்.

Published on: 2019-09-14 13:06:05
இல 02  விமான போக்குவரத்து படைப்பிரிவின்  62வது  வருட நினைவுதினம்.
இல 02  விமான போக்குவரத்து படைப்பிரிவு   62வது  வருட நினைவு தினத்தை  2019 செப்டம்பர் 01 ம் திகதி கொண்டாடியது.

62 வது ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டத்தின் போது  இப்படைப்பிரிவில் பணியாற்றும் போது நாட்டிற்காக உயிரை தியாகம் செய்த விமான வீரர்களை  நினைவுபடுத்தப்பட்டது.

இந்த நினைவு தினத்தின்  பரீட்சனை அணிவகுப்பு  கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர்  பியரத்ன அவர்களினால் பரீட்சிக்கப்பட்டது.
அதன் பின்பு  நீர்கொழும்பு  ஸ்ரீ சோபாராம  விகாரையில்  சிரமதானம் மற்றும் தானம் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.