ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை ஆண் மற்றும் பெண் கரப்பந்தாட்ட அணியினர் '' தருணசேவ ரூபவாஹினி '' கரப்பந்தாட்ட போட்டிகளில் 02ம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டனர்.

Published on: 2019-09-14 13:39:11
விமானப்படை  ஆண்  மற்றும் பெண்  கரப்பந்தாட்ட அணியினர்  '' தருணசேவ  ரூபவாஹினி  '' கரப்பந்தாட்ட போட்டிகளில்  02ம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டனர்.
2019 ம் ஆண்டுக்கான '' தருணசேவ  ரூபவாஹினி  '' கரப்பந்தாட்ட போட்டிகளில் இலங்கை விமானப்படை  ஆண்  மற்றும் பெண்  கரப்பந்தாட்ட அணியினர்    02ம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டனர்.

இதன் இறுதிப்போட்டியானது 2019 ஆகஸ்ட் 06 ம் திகதி மகரகம  தேசிய இளைஞர் சேவைகள் சபை  உள்ளகரங்கில் நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் தேசிய இளைஞர் சேவைகள் சபை பணிப்பளார் ஜெனரல் கனிஷ்கா சுரணிமல ராஜபக்ஷ   அவர்கள் பிரதான அதிதியாக கலந்துகொண்டார்.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.