ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

27 வது அனர்த்த முகாமைத்துவம் மற்றும் முதல் பிரதிசெயல் பாடநெறி நிறைவு

Published on: 2019-09-30 11:02:38
27 வது  அனர்த்த முகாமைத்துவம் மற்றும் முதல் பிரதிசெயல் பாடநெறி  நிறைவு
27 வது  அனர்த்த முகாமைத்துவம் மற்றும் முதல் பிரதிசெயல் பாடநெறி  நிறைவின் சான்றுதல்கள் வழங்கும் நிகழ்வு முல்லைத்தீவு அனர்த்த முகாமைத்துவ பாடசாலையில் கடந்த 2019 செப்டம்பர் 23ம் திகதி இடம்பெற்றது.

இந்த நிகழ்வில்  இரணைமடு விமானப்படை  கட்டளை அதிகாரி குரூப் கேப்டன் பத்திர அவர்கள் பிராதான அதிதியாக கலந்துகொண்டதுடன்  அனர்த்த முகாமைத்துவ பாடசாலையில் கட்டளை அதிகாரி ஸ்கொற்றன் ளீடர்    மடஹாபோல   மற்றும் அதிகாரிகள் , படைவீரர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

40 நாட்கள் இடம்பெற்ற பாடநெறியில் பேரழிவுகள் மற்றும் இடர்பாடு சுயவிவரங்கள், அனர்த்த முகாமைத்துவ விரிவுரை ,சட்டத்தின் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தினால் பங்கு, பேரழிவு அபாயம் குறைப்பு கண்ணோட்டம் (DRR), தீங்கு  மற்றும் பாதிப்பு மதிப்பீடு, பேரழிவு மேலாண்மை மற்றும் புவியியல் தகவல் அமைப்பு (ஜிஐஎஸ்) இரசாயனத் தொடர்பான தகவல் தொழில்நுட்பம், உயிரியல்,  கதிரியக்க, அணு மற்றும் வெடிக்கும் (சிபிஆர்என்இ), மனிதாபிமான உதவி மற்றும் அனர்த்த பதில் (HADR) & பேரழிவு மேலாண்மை சர்வதேச சட்ட பணி, பேரழிவுகள் தயார்நிலை திட்டங்கள், விழிப்புணர்வு திட்டத்தை நடத்துதல் அவசரகால பதில் தொடர்பான சிவில் சட்டம்,  அவசரகால செயல்பாட்டு மையம் (EOC), தற்செயல் திட்டம் (சிபி) மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் (எஸ்ஓபிக்கள்),முதலுதவி, உயிரிழப்புகள் மற்றும் இறப்பு மேண்மை,தீ மற்றும் மீட்பு.

இந்த பாடநெறியில்  இராணுவப்படை அதிகாரிகள் 2பேரும்  விமானப்படை அதிகாரி 01 வரும் இராணுவ மற்றும் கடற்படை வீரர்கள் 05வர்  உட்பட விமானப்படை வீரர்கள் 35பேர் கலந்துகொண்டனர்.
 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.