ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல 62 ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறி ஆரம்பம்

Published on: 2019-09-30 11:08:13
இல  62  ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறி ஆரம்பம்
இல  62 ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறி கடந்த 2019 செப்டம்பர் 23 ம் திகதி  சீனவராய ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரியில்  ஆரம்பிக்கப்பட்டது .இந்த பாடநெறிகள்  கட்டளை அதிகாரி  குரூப் கேப்டன்  சில்வா அவர்களின் தலைமையில் ஆரபிக்கப்பட்டது இதன்போது  பிரதான அதிதியாக  விமானப்படை  பயிற்சிநெறி பணிப்பளார்  எயார் வைஸ் மார்ஷல் பாயோ அவர்கள் கலந்துகொண்டார்மேலும்  விரிவுரையாளர் மற்றும் துணை விரிவுரையாளர்கள்   இந்த பாடநெறி பற்றி தெரிபுபடுத்தினர்.

25 இலங்கை விமானப்படை அதிகாரிகள்,02 இலங்கை கடற்படை  அதிகாரி, பங்களாதேஷ்  விமானப்படை அதிகாரி , இந்திய மற்றும் பாக்கிஸ்தான் விமானப்படை அதிகாரிகள்  உட்பட இந்த பாடநெறியில் உள்ளனர்  மேலும் இந்த பாடநெறியானது  14 கிழமைகள்  இடம்பெறவுள்ளது.

இந்தப்பாடநெறி  செப்டம்பர் 23 தொடக்கம் டிசம்பர் 17 ம் திகதிரி இடம்பெறும் .

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.