ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சேவா வனிதா பிரிவின் அறக்கட்டளை திட்டம்.

Published on: 2019-09-30 11:30:10
சேவா வனிதா பிரிவின் அறக்கட்டளை திட்டம்.
சேவா வனிதா பிரிவினால்  கடந்த 2019 செப்டம்பர் 25ம் திகதி வெள்ளவத்தை  ஜினானந்தா குழந்தைகள் காப்பகத்தில் அறக்கட்டளை திட்டம் ஓன்று இடம்பெற்றது  பாதுகாப்பு ஊடகப்பிரிவின்  சேவா வனிதா பிரிவின் உத்தரவின் படி  விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி  திருமதி. மயூரி பிரபாவி டயஸ் அவர்களின் தலைமையில் இந்த வேலைத்திட்டம் இடம்பெற்றது.

இதன்போது  மலசலகூடம் 3க்கு  புதிய பீ வீ சீ  கதவுகள்  பொருத்தி  கொடுக்கப்பட்டன ,பள்ளி சிறுவர்களுக்கான அத்தியாவசிய பொருட்களும் பரிசில்களும் வழங்கிவைக்கப்பட்ட்டது  இறுதியை  அனைவருக்கும் பகல் உணவு வழங்கப்பட்டது.

இதன்போது சேவா வனிதா பிரிவின் அதிகாரிகள் மற்றும் அங்கத்தவர்கள்  கலந்துகொண்டனர்.


සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.