ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

2019ம் ஆண்டுக்கான விமானப்படை தளபதியின் வருடாந்த பரீட்சனை மிகிரிகம விமானப்படை தளத்தில்.

Published on: 2019-10-07 18:13:19
2019ம் ஆண்டுக்கான விமானப்படை தளபதியின் வருடாந்த  பரீட்சனை மிகிரிகம  விமானப்படை தளத்தில்.
மிகிரிகம   விமானப்படை தளத்தில்  2019 ம் ஆண்டுக்கான விமானப்படை தளபதியின் வருடாந்த பரீட்சனை.

நிகழ்வு கடந்த 2019 செப்டம்பர் 27 ம் திகதி  இடம்பெற்றது   இந்த நிகழ்வில்  விமானப்படை தளபதி எயார்  மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ்  அவர்களினால்   இந்த பரீட்சனை நிகழ்த்தப்பட்டது  இதன் முதல் நிகழ்வாக  மிகிரிகம   விமானப்படை  கட்டளை அதிகாரி  குரூப் கேப்டன் திசாநாயக்க  அவர்களின் ஏற்பட்டு  அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் தளபதி அவர்கள் வரவேற்கப்பட்டர்.

அதனை தொடர்ந்து  தளபதி அவர்களால் புதிதாக நிர்மானிப்பட்ட  விமானப்படை பெண்களுக்கான தங்குமிட வசதிகள் கொண்ட கட்டிட தொகுதியை திறந்துவைத்தார்  அதனைத்தொடர்ந்து  சிறப்பாக சேவை படை வீர்ரகள்  சிவில் ஊழியர்களுக்கான விமானப்படை தளபதி விருதும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது அவர்களுடைய (பெயர் விபரங்களை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கவும்)

அதன்பின்பு தளபதி அவர்களால்  அனைத்து பிரதேசமும் பார்வையிடப்பட்டது  அதனை தொடர்ந்து

பரீட்சனை முடிவின் போது  இறுதியாக உரை நிகழ்த்திய விமானப்படை தளபதி அவர்கள்  சிறப்பாக இந்த   பரீட்சணையை தயாரித்தமைக்கு  நன்றி தெரிவித்தார்


සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.