ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல 08 ஹெலிகாப்டர் படைப்பிரிவிற்கு புதிய ஹேங்கர் தொகுதி திறந்துவைப்பு

Published on: 2019-10-11 10:21:46
இல 08  ஹெலிகாப்டர் படைப்பிரிவிற்கு  புதிய  ஹேங்கர் தொகுதி  திறந்துவைப்பு
ரத்மலான  விமானப்படைத்தளத்தில்  புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய  ஹேங்கர் தொகுதி  விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்களினால்  கடந்த 2019 அக்டோபர் 04ம் திகதி திரந்துவைக்கப்பட்டது

ரத்மலான  விமானப்படை  தளத்தில்  முன்னதாக இருந்த  விமான நிலையத்தை  சிவில்  விமான போக்குவரத்து  அமைச்சின்கீழ் கொண்டுவந்ததன் காரணமாக   விமானப்படை  விமானங்களுக்கான  புதிய  ஹேங்கர் தொகுதி  நிர்மாணிக்கப்பட்டது.

புதிய  ஹேங்கர் தொகுதி   அமைப்பதற்கு முன்னர்  இந்தப்படைப்பிரிவு  தாற்காலிகளமாக்  கட்டுநாயக விமானப்படை  தளத்தில்  மாற்றப்பட்டு  மீண்டும்  இந்த வேலைகள் நிறைவடைந்த பின்பு ரத்மலான விமானப்படை  தளத்திற்கு  வருகை தந்தது .

 இந்த நிகழ்வில்  விமானப்படை  தலைமை தளபதி  எயார் வைஸ் மார்ஷல் சுதர்சன பதிரன  மற்றும்  வான் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் மற்றும் என்னய்யா பணிப்பாளர்கள்  அதிகாரிகள்  படைவீரர்கள் கலந்துகொண்டனர்  .

සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.