ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சிகிரியா விமானப்படை தளத்தின் 35 வது வருட நினைவு தின கொண்டாட்டம்.

Published on: 2020-05-14 08:55:45
சிகிரியா  விமானப்படை  தளத்தின் 35 வது  வருட நினைவு தின கொண்டாட்டம்.
சிகிரியா விமானப்படை தளத்தின் 35 வது  வருட நினைவு தின நிகழ்வுகள்  கடந்த 2020 ஏப்ரல் 19 ம் திகதி அனுஷ்டிக்கப்பட்டது இதன் முகமாக  நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள தோற்று நோய்  காரணமாக  வாழ்வாதாரம்  முடக்கப்பட்டுள்ள  நிலையில் சிகிரியா  படைத்தளத்திற்கு  அண்மித்து  வசித்து வரும்  வரிய குடும்பத்தினருக்கு  உலருணவு பொருட்கள்  விநியோகம் செய்யப்பட்டது.

படைத்தள கட்டளை அதிகாரி  விங் கமாண்டர் அல்விஸ் அவர்களின்  வழிகாட்டலின்கீழ் அணைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் படைவீரர்கள் சிவில் ஊழியர்கள் ஆகியோரின் பங்கேற்பில் இந்த நிகழ்வுகள்  இடம்பெற்றது.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.