ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தளபதி அவர்களினால் கொழும்பு விமானப்படை தளத்தில் புதிய நான்கு மாடி கட்டிடம் திறந்துவைப்பு.

Published on: 2020-05-14 08:57:07
விமானப்படை தளபதி அவர்களினால்  கொழும்பு  விமானப்படை தளத்தில்  புதிய நான்கு மாடி கட்டிடம் திறந்துவைப்பு.
கொழும்பு  விமானப்படை தளத்தில்   142  பேர் தங்கு வசதிகொண்ட புதிய நான்கு மாடி கட்டிடத்தொகுதி   கடந்த 2020 ஏப்ரல் 22 ம் திகதி  விமானப்படை தளபதி எயார்  மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்களினால்  திறந்துவைக்கப்பட்டது .

இந்தநிகழ்வில்  விமானப்படை சிவில் பொறியியல் பிரிவின்  பணிப்பளார்  எயார் வைஸ் மார்ஷல் சமரசிங்க  மற்றும் பணிப்பளார்கள்  கொழும்பு  விமானப்படை கட்டளை அதிகாரி எயார்  வைஸ் மார்ஷல் லேப்ரோய் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.