ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தியத்தலாவ விமானப்படை தளத்தினால் இரத்ததான நிகழ்வு

Published on: 2020-05-14 09:39:56
தியத்தலாவ   விமானப்படை  தளத்தினால் இரத்ததான நிகழ்வு
தியத்தலாவ    விமானப்படை  தளத்தின்   ஏற்பாட்டில்  கடந்த 2020 நவம்பர்  ஏப்ரல் 30   இரத்ததான நிகழ்வு  ஓன்று இடம்பெற்றது.

கொவிட்  19  தொற்றுக்குள்ளவர்களுக்கு  மருத்துவ  தேவைகளுக்காக   இந்த நிகழ்வுகள் பதுளை  மாகாண பொது   வைத்தியசாலையில்   இரத்தத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.இந்த திட்டத்திற்கு ஏராளமான சேவை ஊழியர்கள் பங்களித்தனர்.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.