ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படையின் வருடாந்த ஒன்ருகூடல் மற்றும் சிறுவர் விழா

Published on: 2011-01-03 17:15:47
விமானப்படையின் வருடாந்த ஒன்ருகூடல் மற்றும் சிறுவர் விழா
இலங்கை விமானப்படை இரத்மலானை முகாமின் வருடாந்த ஒன்ருகூடல் மற்றும் சிறுவர் விழா நிகழ்ச்சிகள் 23- 12- 2010 அன்று சிவில் மற்றும் படையினரின் குடும்பங்களின் பங்களிப்புடன் மிக விமர்சியாக நடைபெற்றது.

முகாமின் கட்டளை அதிகாரி 'எயார் கொமடோர்' சுமங்கள டயஸ் பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்ததுடன், நத்தார் தாத்தாவின் வருகை ,விமானப்படை கலைஞ்சர்களின் இசை,நடனம்.பாடல்,போன்ற கலை அம்சங்கலும் நடைபெற்றமையும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.