ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்

Published on: 2010-06-11 10:46:17
ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்
09.06.2010.திகதி ரதிமலான விமானப்படை முகாமில் அதிகாரிகளுக்கான சாப்பட்டு வைபவம் மிக சிறப்பாக அதிகாரிகளின் சாப்பாட்டு சாலையில் நடைபெற்றது.

இதில் கெளரவ விருந்தினராக 27 ம் படைப்பிரிவின் பொறுப்பு அதிகாரியான விங். கொமாண்டர், சஞ்ஜய பெணாந்து கலந்துகொண்டார்
ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்ரத்மலான விமானப்படை தளத்தில் நேற்று அதிகாரிகளுக்கு சாப்பாட்டு வைபவம்
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.