இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

தியதலாவ விமானப்படை முகாமின் பிரியாவிடை வைபவம் விழா ஒன்று

2015-01-19 16:23:03
தியதலாவ விமானப்படை முகாமின் பிரியாவிடை வைபவம் விழா ஒன்று
இல. 57 உட்கொள்ளல் அதிகாரி துருப்புகளை 'மற்றும் இல. 32  உட்கொள்ளல் அதிகாரி துருப்புகளை' 20 அதிகாரி துருப்புகளை மற்றும் 8 அதிகாரி துருப்புகளை உள்ளடக்கிய தீவிர நிச்சயமாக அந்நாட்டு அடிப்படை தரைப்படைப் கட்டம் மற்றும் போர் பயிற்சி பள்ளியில் 29 டிசம்பர் 2014 அன்று தீவிர கட்டம் தியத்தலாவ நிறைவு படிப்புகள் தியத்தலாவ காம்பாட் பயிற்சி பள்ளி  எயார் கொமடோர்  வீரக்கோன் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பள்ளி பயிற்சி விங் நடத்தப்பட்டது.  

57 ஆவது அடிப்படை அதிகாரிகள் பாடநைறியில்  வென்றவர்கள்
 

துரப்பணம் சிறந்த அதிகாரி கெடெட்  - 12026 ஒபிசர் கெடெட்  மதுசங்க பி.எ.கெ.
கல்வியாளர்கள் சிறந்த மாணவர்     - 12018 ஒபிசர் கெடெட் ரொட்ரிகோ டி.எம.டி.ஆர்.
சிறந்த உடல் திறன்    - 12016 ஒபிசர் கெடெட் மதுகல்லே டி.டப்.ஆர்.என்.ஜி.டி.பி.
சிறந்த ஷூடர்    - 12025  ஒபிசர் கெடெட் லங்காதிலக என்.எம்.எஸ்.ஜே.
அதிகாரி கேடட் சுற்றி சிறந்த   - 12018  ஒபிசர் கெடெட் ரொட்ரிகோ டி.எம.டி.ஆர்.

32 ஆவது உட்கொள்ளும் கே.டி.யூ அதிகாரி பாடநெறியில் வென்றவர்கள்.
சிறந்த அதிகாரி கேடட் துரப்பணம் உள்ள  - 4645 ஒபிசர் கெடெட் தினுஷான் எ.எஸ்.கெ.டி.என்.
கல்வியாளர்கள் சிறந்த மாணவர்   - 4645 ஒபிசர் கெடெட் தினுஷான் எ.எஸ்.கெ.டி.என்.
சிறந்த உடல் வினைத்திறன்   - 4707 ஒபிசர் கெடெட் சேனாதீர பி.ஜே.எச்.கே.எம்.  
சிறந்த ஷூடர்   - 4573 ஒபிசர் கெடெட் சேனாதீர ஆர்.ஈ.
 அதிகாரி கேடட் சுற்றி சிறந்த   -  4645 ஒபிசர் கெடெட் தினுஷான் எ.எஸ்.கே.டி..என்.

 
நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை