இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை விளையாட்டு வீரங்களைகள் தேசீய கிரிக்கட் அணிக்கு.

2013-02-22 12:49:54
விமானப்படை விளையாட்டு வீரங்களைகள் தேசீய கிரிக்கட் அணிக்கு.
உலகக் கின்னம் கிரிக்கட் போட்டிகளுக்காக இலங்கை அணி பிரதிநிதித்துக்கு விமானப்படை  விளையாட்டு வீரங்களைகள் 06 பேருக்கு ஏலுமாகியது.   இந்த வீரங்களைகள் வான்படை வீரங்களை மகோதரா ஏ.டி.டி.ஏ.எஸ். , வான்படை வீரங்களை ரனசிங்க ஒ.யூ. , வான்படை வீரங்களை அதபத்து ஏ.எம்.சி.ஜே.கே. , வான்படை வீரங்களை வீரக்கொடி டப்.எஸ்.எஸ்.  , வான்படை வீரங்களை மெண்டிஸ் பி.வய்.ஏ. ,   வான்படை வீரங்களை வீரரத்ன ஆர்.சி.

மேலும் இந்த மாதம் 22 ஆம் திகதி  ஆரம்பிக்கிற இலங்கை  மற்றும் மேற் இந்தித் தீவூ இடையில் கிரிக்கட் போட்டிகள்களுக்காக  06 பேர்  பிரதிநிதித்துவம் விஷேட காரனமாகும்.

இதற்காக  கலந்துக்கொண்டு விளையாட்டு வீரங்களைகள்  வான்படை வீரங்களை பொல்கம்பொல பி.ஆர்.சி.எஸ்.கே.  , வான்படை வீரங்களை   மகோதரா ஏ.டி.டி.ஏ.எஸ்.   ,  வான்படை வீரங்களை அதபத்து ஏ.எம்.சி.ஜே.கே.  , வான்படை வீரங்களை கத்திரிஆரச்சிகே , வான்படை வீரங்களை வீரக்கொடி டப்.எஸ்.எஸ். ,       வான்படை வீரங்களை செனவிரத்ன சீ.ஆர்.   பொல்கம்பொல             மகோதரா                  ரனசிங்க                     அதபத்து


 கத்திரிஆரச்சிகே          பிரனபந்து                  வீரக்கொடி                செனவிரத்ன

  
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை