ரே எவோட்ஸ் 2015
4:17pm on Tuesday 25th August 2015
"ரே விருது 2015" ரே விஜேவர்தன அறக்கட்டளை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட  2015 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 24 ஆம் திகதி பல்மொரால் கின்ஸ்பரியில் நடைபெற்றது.

இது இலங்கை பார்த்த மிக பெரிய வினையூக்கிகளுல் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் ஒன்று தேசமான்ய வித்தியாஜோதி டாக்டர்  பிலிப் ரேவத "ரே" விஜேவர்தன புகழ ஒழுங்கமைக்கப்பட. ரே விஜேவர்தன அறக்கட்டளை  இலங்கையில் டாக்டர் ரே விஜேவர்தன பார்வை மற்றும் கருத்துக்களை வளர்க்க மற்றும் வரவிருக்கும் படைப்பாளிகள் உதவ 2011 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் நிறுவப்பட்டது.

இலங்கை விமானப்படை அதிகாரி விங் கமாண்டர் சந்திம அலவிஸ்  நீண்ட காலத்திற்கு திறந்த குளிர்சாதன பெட்டி கதவை இருந்து ஆற்றல் விரயம் நிறுத்த ஒரு எளிய மற்றும் பயனர் நட்பு தீர்வாக உள்ளதுஇ இது அவரது ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி கதவை இந்த ஆண்டு விழாவில் ஒரு தகுதி பெற்றார். ஆற்றல் விரயம் குறைக்கும் பொருட்டுஇ அவர் பிரிஜ் உள்ளே கதவை திறந்த இருந்தது கூட போது வளிமண்டலத்தில் வெளிப்படும் என்று பிரிஜ் அலமாரிகளில் மறைக்க முடியும் என்று தடிமனான பிளாஸ்டிக் திரைகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் தலைமை எயார் சீப் மார்ஷல் கோலித குணதிலக  மற்றும் விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் ககன் புளத்சிங்கள இந்த நிகழ்வில் கண்டது கொண்டார்கள்.

airforce_logo
SRI LANKA AIR FORCE
GUARDIANS OF THE SKIES
© 2021 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . All rights reserved