அனைத்து ஆணையிடப்படாத தரவரிசைகளும் - இலங்கை ஆயுதப் படைகள்
அனைத்து ஆணையிடப்படாத தரவரிசைகளும் - இலங்கை ஆயுதப் படைகள்
ஆணையிடப்படாத தரவரிசை - இலங்கை இராணுவம்

Warrant Officer Class1

Warrant Officer Class2

Staff Sergeant

Sergeant

Corporal

Lance Corporal

Private

ஆணையிடப்படாத தரவரிசை - இலங்கை கடற்படை

Master Chief Petty Officer

Fleet Chief Petty Officer

Chief Petty Officer

Petty Officer

Leading Seaman

Able Seaman

ஆணையிடப்படாத தரவரிசைகள் - இலங்கை விமானப்படை

Master Warrant Officer

Warrant Officer

Flight Sergeant

Sergeant

Corporal

Leading Aircraftman

திரும்ப
airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை