இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
நடவடிக்கைகள் தரை இயக்குனர்

Director Ground Operation


எயா வைஸ் மார்ஷல் கே. யஹம்பத்
USP MSc (Def Studies) in Mgt, psc
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை