இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
தொகுப்பாக்களுக்கான இயக்குனர்
Director Logistics   எயார் வைஸ் மார்ஷல் எச்.எம்.எஸ்.கே.பி. கொடகதெனிய
 WWV, RWP, RSP, USP, MSc(Def Strat Stu), psc, fndu


பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை