ශ්‍රේණි ව්‍යුහය
සියලුම කොමිෂන් නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා
කොමිෂන් නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

Warrant Officer Class1

Warrant Officer Class2

Staff Sergeant

Sergeant

Corporal

Lance Corporal

Private

කොමිෂන් නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

Master Chief Petty Officer

Fleet Chief Petty Officer

Chief Petty Officer

Petty Officer

Leading Seaman

Able Seaman

කොමිෂන් නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Master Warrant Officer

Warrant Officer

Flight Sergeant

Sergeant

Corporal

Leading Aircraftman

ආපසු
airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි