ජයග්‍රහණ
Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2009

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2010

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2012

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2013

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2015

Best Website

වඩාත්ම ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවිය
2015

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2017

Best Website

සමස්ත ජයග්‍රාහකයා (රජයේ වෙබ් අඩවි)
2017

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2018

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2019

Best Website

හොඳම රජයේ වෙබ් අඩවිය
2021

Productevity

ජාතික ඵලදායිතා රන් සම්මානය
2020

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි