ශ්‍රේණි ව්‍යුහය
අධිකාරීලත් නිලධාරීන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Air Chief Marshal

Air Marshal

Air Vice Marshal

Air Commodore

Group Captain

Wing Commander

Squadron Leader

Flight Lieutenant

Flying Officer

Pilot Officer

කොමිෂන් නොලත් නිලයන්
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවාවන්හි අනුරූප නිලයන්
airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි