එක්වන්න 
CONTACT US
ADDRESS

Sri Lanka Air Force Headquarters,

P.O BOX 594,

Colombo 2,

Sri Lanka.

TELEPHONE:

0094-11-2441044

0094-11-2495495

E-MAIL:

[email protected]


For any suggestions, inquiries and comments on this web site, please contact the webmaster

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි