அரசாங்க இனையத்தளங்கல் வரிசையிட்டின்படி விமான படை சிங்கல இனையத்தளம் இரன்டாம் இடம்
6:21pm on Thursday 18th November 2010
விமான படை இனையத்தளமான www.airforce.lk அரசாங்க இனையத்தளங்கல் வரிசையிட்டின்படி 2010 ஆம் வருடத்தின் மிக சிறந்த சிங்கல இனையத்தளம் என சாதனை படைத்து, இரண்டாவது இடத்துக்குறிய விருதை பெட்டுள்லது.

இலங்கையின் மிக சிறந்த 10 சிங்கல இனையத்தளங்கள் வரிசையிளும் விமான படை இனையத்தளம் இடம்பிடித்தது விசேட அம்சமாகும்.ஆங்கில இனையத்தளங்கல் வரிசையிட்டின்படி இலங்கையின் விருப்பத்திக்குறிய 40 ஆங்கில இனையத்தளங்கள் எனபடும் வரிசையிளும் இடம்பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.        

இரன்டாம் முறையாக LK Domain Registry நிருவனத்தின் மூலம் நாடாத்தப்பட்ட சிறந்த விருப்பத்திக்குறிய இனையத்தளம் போட்டிகள் சப்தம்பர் மாதம் 23 ஆம் திகதி முதல் ஒக்டோபர் மாதம் 20 வரை நாடைபெற்ற ஆனைவருடயை வாக்களிப்பின் மூலம் சிரந்த இனையத்தளம் வெட்டியாளர்கல் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டன.போட்டிகளின் வெட்டியாளர்களுக்கு சான்டுதல் வழங்கும் விழா நவம்பர் மாதம் 12 திகதி அன்று கோல்பேஸ் விடுதியில் மிக கோளாகாலமாக நடைப்பெட்டது.

இலங்கை விமான படையின் முன்னெற்றத்திக்கும்,எமது இனையத்தளதின் வளைற்சிக்கும் பிரதான காரனமான வாசகர்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெறிவிப்பதிள் எமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி.அத்துடன் உங்களுக்காக இலங்கை விமான படையின் சேவை தொடரும்.  
airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை