சின்ன பிரயோகம்
AC                விமானப்படை வீரன்
ACM              எயார் சீப் மார்ஷல்  
AFHQ           விமானப்படை தலமையகம்
Air Cdre       எயார் கொமதோரு
AM                எயார்  மார்ஷல்
AVM               எயார் வயிஸ்   மார்ஷல்
BGDS           தரை பாதுகாப்பு பிரிவூ
Cpl                கோப்ரல்    
CPM              ஒழுக்க நெறி பாதுகாக்பு பிரதானி
CTS               யுத்தம் பயிற்சி பாடசாலை
DA                 கட்டுப்பாடு பனிப்பாளர்
DAE               விமானங்கள் பொறியியலாள பனிப்பாளர்
DCE              சிவில் பொறியியலாள  பனிப்பாளர்
DETE             மின்சாரம் மற்றும் சமிக்ஞைகள் பொறியியலாள பனிப்பாளர்
DGE               பிரதான பொறியியலாள பனிப்பாளர்
DHS               சுகாதார சேவைகள் பனிப்பாளர்
DL                  வழங்கீடு பனிப்பாளர்
D Ops            நடவடிக்கை  பனிப்பாளர்
DP                  திட்டம் பனிப்பாளர்
DT                   பயிற்சி பனிப்பாளர்
DW                  நலனோம்பு பனிப்பாளர்
EOD                குண்டு செயலிழக்கச் செய்யும் பிரிவு
Fg Off              பிலயின் ஒபிசர்
Flt Lt                ப்லயிட் லெப்டினன்
GC& RTU       தரை யூத்தம் மற்றும் பயிலுநர் பயிற்சி பிரிவூ
Gp Capt          குருப் கெப்டன்
Plt Off               பயிலட்  ஒபிசர்
RAF                 அரச  விமானப்படை
RCyAF             அரச  இலங்கை விமானப்படை
RSP                 போர் வீரபதக்கம்
Sgt                    சாஜன்
SLAF                 இலங்கை  விமானப்படை
Sqn Ldr            ஸ்கொட்டரன்லீடர்
USP                   உத்தம சேவை பதக்கம்
Wg Cdr              விங்க் கமாண்டர்
திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை