நிர்வாக கட்டமைப்பு பணிப்பாளர் நாயகம்
Director Administration

எயார் வைஸ் மார்ஷல் ஆர். எஸ். பியன்வில
VSV, USP, MBA (UK), ndc (Ind), pscதிரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை