விமான பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்


Director Administration

எயார் வைஸ் மார்ஷல்  டீ ஏ டீ ஆர். சேனநாயக
RWP, RSP, USP, MSc (Sec & Strat Stu)திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை